Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach II rundy naboru.
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 11.01.2021 r. do 22.01.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
Wnioski wraz z biznesplanem oraz pozostałymi załącznikami, należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatorów). Każdy egzemplarz powinien zawierać: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki.
Wszelkie formularze należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wnioski z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby Partnera Projektu – Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (decyduje data wpływu).
Siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak – ul. Chopina 32 lok. 25, 20 – 023 Lublin tel. (81) 74 74 904.
Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

WYNIKI OCENY FORMULARZY
ZGŁOSZENIOWYCH ZŁOŻONYCH W RAMACH
PROJEKTU „NOWE OTWARCIE” – II NABÓR

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (Partnerzy projektu) informują o wynikach II tury naboru w projekcie „Nowe otwarcie”

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (Partnerzy projektu) informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 22.07.2020 o godz. 15.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 22.07.2020 r. do godziny 15.00

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach I rundy naboru.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

Wnioski wraz z biznesplanem oraz pozostałymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatorów). Każdy egzemplarz powinien zawierać: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki.

Wszelkie formularze należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wnioski z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby Partnera Projektu – Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (decyduje data wpływu).

Siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak – ul. Chopina 32 lok. 25,
20 – 023 Lublin tel. 81 74 74 904.

Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

Obowiązujące wzory dokumentów:

Szanowni Państwo,
Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy) ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Nowe otwarcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 16.07.2020 r. do 24.07.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.


Jednocześnie zastrzegamy, że zgodnie z regulaminem, rekrutacja może zostać zawieszona, jeśli liczba złożonych wniosków przekroczy 60. W przypadku nie zrekrutowania do udziału w projekcie odpowiedniej liczby osób spełniających kryteria określone w regulaminie, zastrzegamy możliwość wydłużenia procesu rekrutacji do momentu zrekrutowania pełnej grupy osób spełniających wymagane kryteria formalne.


Formularz Rekrutacyjny należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie. Formularz wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub siedziby Partnerów (decyduje data oraz godzina wpływu).
• Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin.
• Siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak: ul. Chopina 32/25, 20 – 023 Lublin.
• Siedziba Lokalnej Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej: ul. Słowackiego 7, 23 – 210 Kraśnik
UWAGA!!!
Ze względu na obecną sytuację i ograniczenia naszego biura osoby, które zdecydują się złożyć dokumenty osobiście w Lublinie zapraszamy na ul. Długą 5, p. 90. Osoby wysyłające formularze pocztą lub kurierem prosimy o adresowanie przesyłek na adres Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin.
Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

AKTUALNE DOKUMENTY DO POBRANIA

Uprzejmie informujemy, że na stronie bazy konkurencyjności zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące wyłonienia wykonawcy na realizację usługi doradztwa indywidualnego z zakresu opracowania biznesplanu w ramach wsparcia udzielanego 60 uczestnikom projektu przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej- odbiorców projektu „Nowe otwarcie”

Treść ogłoszenia wraz z dokumentami można pobrać pod poniższym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228179#info

Centrum Kształcenia Kadr Omega stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy
na realizację usługi pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenia szkoleń zawodowych – KAT C, C+E oraz D dla Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. „Aktywność na czasie”
RPLU.10.04.00-06-0031/18 realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218617

Projekt: „Nowe otwarcie”

Szanowni Państwo,
Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic oraz Partnerzy – Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 13.11.2019 o godz. 12.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji). W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 13.11.2019 r. do godziny 12.00 (12.11.2019)

 Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie (Partnerzy) ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Nowe otwarcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 12.11.2019 r. do 22.11.2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00. Jednocześnie zastrzegamy, że zgodnie z regulaminem, rekrutacja może zostać zawieszona, jeśli liczba złożonych wniosków przekroczy 100. W przypadku nie zrekrutowania do udziału w projekcie odpowiedniej liczby osób spełniających kryteria określone w regulaminie, zastrzegamy możliwość wydłużenia procesu rekrutacji do momentu zrekrutowania pełnej 30 osobowej grupy osób spełniających wymagane kryteria formalne. Formularz Rekrutacyjny należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie. Formularz wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data i godzina wpływu).
– Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886. – siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak: ul. Chopina 32, 20-023 Lublin. Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach. UWAGA !!! W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez uczestnika projektu do celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowalny podatek od towarów i usług (VAT) w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego. W celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczenia dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek o dotację powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT. Próg 27 000,00 (w przypadku dotacji) oraz 2 100,00 (w przypadku wsparcia pomostowego) należy odnosić do kwot brutto. (31.10.2019)

REKRUTACJA DO PROJEKTU W DNIU 12.11.2019
W GODZINACH 9.00-14.30
(Dokumenty do pobrania w zakładce „PROJEKTY”)


Projekt: „Nowe kwalifikacje – mój nowy zawód”

Projekt: „Nowe kwalifikacje – mój nowy zawód” nr projektu: RPLU.10.04.00-06-0039/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w partnerstwie z Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Działanie 10.4. Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bezpłatne kursy zawodowe z egzaminem

spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, krawiec, blacharz, dekarz, kurs gastronomiczno-hotelarski i inne oraz staże w firmach Zapewniamy: stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe ,wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń.

Zapraszamy:

•osoby, które są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika

•osoby na wypowiedzeniu lub takie, z którymi pracodawca nie zamierza przedłużyć umowy o pracę;

•pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie pracownika/pracowników do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników.

•Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) , obejmującego gminy : Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża , Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Chcesz wiedzieć więcej ? Zadzwoń!
Biuro Projektu:
Regionalna Izba Gospodarcza
tel. : 81 532 12 45 ;81 532 16 88
ul. Dolna 3 Maja 8/9 20-079 Lublin