Ogłoszenia

Projekt: „Nowe kwalifikacje – mój nowy zawód”

Projekt: „Nowe kwalifikacje – mój nowy zawód” nr projektu: RPLU.10.04.00-06-0039/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w partnerstwie z Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Działanie 10.4. Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bezpłatne kursy zawodowe z egzaminem

spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, krawiec, blacharz, dekarz, kurs gastronomiczno-hotelarski i inne oraz staże w firmach Zapewniamy: stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe ,wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń.

Zapraszamy:

•osoby, które są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika

•osoby na wypowiedzeniu lub takie, z którymi pracodawca nie zamierza przedłużyć umowy o pracę;

•pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie pracownika/pracowników do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników.

•Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) , obejmującego gminy : Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża , Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Chcesz wiedzieć więcej ? Zadzwoń!
Biuro Projektu:
Regionalna Izba Gospodarcza
tel. : 81 532 12 45 ;81 532 16 88
ul. Dolna 3 Maja 8/9 20-079 Lublin