Informujemy, że Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak realizuje projekt „Moja praca!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Tytuł Projektu: „Moja praca!”

Beneficjent: Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak

Partner: Fundacja I2

Okres realizacji projektu: 1.03.2024-31.08.2025

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 819 379,25 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 696 472,36 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 81 936,89 PLN

Łącznie dofinansowanie projektu: 778 409,25 PLN

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. DIAGNOZA POTRZEB – Wsparcie w ramach projektu jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu, w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych (potwierdzanie nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji), możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.)12, lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. W ramach zadania założono przeprowadzenie jako pierwszej formy wsparcia identyfikacji potrzeb uczestnika
i opracowanie dokumentu określającego kierunki i zakres wsparcia, zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

2. PRZYGOTOWANIE DO POWROTU NA RYNEK PRACY

W ramach przygotowania uczestniczek do powrotu na rynek pracy zaplanowano następujące

wsparcie:

Wsparcie psychologiczne– Zaplanowano średnio 6 godz.zeg./wsparcia na osobę dla 50 uczestniczek, łącznie 300 godzin wsparcia.

Coaching/Mentoring– W ramach projektu zaplanowano wsparcie coacha/mentora w wymiarze 300 godzin zegarowych (średnio 6 godz.zeg/osobę) z czego 2 godziny/osobę dla 50 osób będą poświęcone na walidację uzyskanych w ramach projektu umiejętności/kompetencji a pozostałe godziny zostaną przeznaczone na monitorowanie ścieżki wsparcia uczestnika projektu, motywowanie i towarzyszenie tak aby z sukcesem zakończył swój udział w projekcie.

Warsztaty z zakresu zarządzania czasem-zmianą i godzenia życia rodzinnego z zawodowym (24 godz.dyd.) 3 dni po 8 h/dla 50 osób w grupach 10 osobowych (5 grup). Celem warsztatów jest pomóc uczestnikom w skutecznym zarządzaniu swoim czasem i zmianami, jednocześnie dbając o równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym.

3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA

W ramach aktywizacji zawodowej zaplanowano następujące działania:

Szkolenia zawodowe-dla 50 os. w wymiarze średnio 120 godz.dyd./os., wynikające z diagnozy potrzeb i IPD, dobrane indywidualnie, służące zdobyciu, zmianie lub podniesieniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu lub zadań na określonym stanowisku i zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy w woj.lubelskim.

Staże zawodowe u pracodawcy z zastosowaniem mechanizmu referencji– dla 20 os.(3 m-ce/os.) – w wymiarze 40 h/ tyg. i 8 h/dz (s.lekki) a w przypadku ON (s.umiark,znacz)-35 h/tydz. i 7 h/dz. Wsparcie w postaci staży jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

Indywidualne Pośrednictwo pracy w wymiarze 6 godz.zeg/osobę dla 50 os. którego celem będzie:wspieranie osób poszukujących pracy w uzyskaniu zatrudnienia,przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, LM),pozyskiwanie ofert pracy,udostępnianie ofert pracy uczestnikom projektu,informowanie o usługach aktywizujących organizowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami,pozyskiwanie pracodawców do współpracy.

GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową w ramach projektu stanowią w 100% kobiety- 50 kobiet, w tym 25 kobiet bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych oraz 25 kobiet biernych zawodowo, w tym kobiety powracające na rynek pracy, które zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Długotrwale bezrobotne kobiety stanowią co najmniej 50% uczestników projektu w ramach 1 typu projektu.

Łącznie 50 osób (w tym 100% kobiet).

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG DOSTĘPOWYCH TAKICH JAK: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością,

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wsparcie 50 niepracujących kobiet, w tym powracających na rynek pracy w dostępie do rynku pracy poprzez kompleksową aktywizację zawodową w okresie 1.03.2024 do 31.08.2025 na terenie województwa lubelskiego.

REZULTATY PROJEKTU

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 45 kobiet.

2. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17 kobiet.

3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 20 kobiet.

4. Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie- 45 kobiet.

5. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu-20 kobiet.

6. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu- 45 kobiet.

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 1 marca 2024 do zamknięcia listy tj. zrekrutowania 50 osób.

WYPEŁNIONY FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŚWIADCZENIAMI/DOKUMENTAMI NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM/POCZTĄ/ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE DO BIURA PROJEKTU.

Dokumenty do pobrania:

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie

KONTAKT:

Biuro Projektu czynne codziennie 7.30-15.00

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK

ul. Chopina 32/25, Lublin

mail: rekrutacja@omega-lublin.eu

tel. 81 747 49 04

Informujemy, że CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji VIA SCIENCIA realizuje projekt “@ktywni” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Tytuł Projektu: “@ktywni”

Beneficjent: CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK

Partner projektu: Fundacja Rozwoju Edukacji VIA SCIENCIA

Okres realizacji projektu: 1.01.2024-31.12.2024

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 315 790,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 268421,50 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 31578,50 PLN

Łącznie dofinansowanie projektu: 300 000,00 PLN

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

DIAGNOZA- Projekt realizuje trójstopniową ścieżkę wsparcia dla każdego z uczestników obejmującą następujące elementy: 1) indywidualną diagnozę-diagnoza będzie 3 etapowa składająca się następujących etapów: I-wstępny wywiad oraz określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych- 2 godziny; II-zbadanie umiejętności podstawowych i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie- 6 godzin (test predyspozycji-2 godz., analiza i omówienie wyników-2 godz., określenie czynników motywujących, barier, kompetencji-2 godz.); III-opracowanie planu działań- 4 godziny (dobór oferty uczenia się-2 godz., wspólna konstrukcja planu-2 godz.). Diagnoza zakończy się opracowaniem raportu indywidualnego (informacji zwrotnej) uwzględniającego plan dalszych działań dla każdego uczestnika.

UPSKILLING- W ramach bloku warsztatowego zaplanowano 5 warsztatów mających na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w sieci oraz nabycia umiejętności posługiwania się sprzętem i korzystania z nowych mediów. Warsztaty zaplanowano w wersji stacjonarnej w małych 10 osobowych grupach tak aby można było bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić szkolenia (osoby starsze wymagają większej uwagi prowadzącego i dłuższego czasu na przyswojenie nowych informacji, w szczególności jeśli dotyczy to obszaru nowych technologii). Szkolenia realizowane w systemie spotkań 5 godzinnych dla 40 osób podzielonych na grupy 10 osobowe. Łącznie zaplanowano 100 godzin szkolenia/grupę.

MENTORING- W ramach projektu zaplanowano wsparcie mentora w wymiarze 400 godzin zegarowych z czego 2 godziny/osobę będą poświęcone na walidację a pozostałe godziny zostaną przeznaczone na monitorowanie ścieżki wsparcia uczestnika projektu, motywowanie i towarzyszenie tak aby z sukcesem zakończył swój udział w projekcie.

GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową stanowią:

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby dorosłe spełniające wszystkie poniższe warunki:

a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;

c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Co najmniej 50% grupy docelowej stanowią: a) osoby starsze i /lub b) osoby o niskich kwalifikacjach i / lub c) osoby z niepełnosprawnościami. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 30% osoby dorosłe (12 osób), korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest nabycie szerszego zestawu kompetencji odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji przez 40 dorosłych osób pracujących (w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn), chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencje w okresie 12 miesięcy realizacji projektu na terenie województwa lubelskiego.

REZULTATY PROJEKTU

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 32 osoby (w tym 25 kobiet).

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu – 32 osoby (w tym 25 kobiet).

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 1 stycznia 2024 do zamknięcia listy tj. zrekrutowania 40 osób.

WYPEŁNIONY FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŚWIADCZENIAMI/DOKUMENTAMI NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM/POCZTĄ/ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE DO BIURA PROJEKTU.

BIURO PROJEKTU:

CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK

Chopina 32/25, Lublin

mail: rekrutacja@omega-lublin.eu

tel. 81 747 49 04

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Formularze zgłoszeniowe w formacie pdf lub doc

Керівник проєкту компанія Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak. та партнер проєкту Fundacja Rozwoju Edukacji Via Sciencia, запрошують Вас взяти участь у проекті „@ktywni”, проект № FELU.10.06-IZ.00-0054/23

Проєкт реалізується компанією Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak у партнерстві з Fundacją Rozwoju Edukacji Via Sciencia

Період реалізації проекту: 01.12.2023 – 31.12.2024

FELU.10.06-IZ.00-0148/23

Проєкт реалізується за підтримки Європейського соціального фонду „Плюс” в рамках програми „Європейські фонди для Любліна 2021-2027”

Пріоритет X Краща освіта

Напрямок діяльності 10.6 Навчання дорослих

ПРОЄКТ СПРЯМОВАНИЙ НА: 40 дорослих осіб віком від 18 років (мінімум 60% з яких – жінки), котрі проживають, працюють або перебувають відповідно до Цивільного кодексу на території міста Люблін та Люблінського повіту.

100% учасників проекту відповідатимуть усім переліченим нижче умовам:  

a) працюють, проживають або перебувають на території міста Люблін та Люблінського повіту в розумінні Цивільного кодексу;    

b) володіють базовими навичками (розуміння та створення інформації, математичне мислення, цифрова грамотність), що відповідають не вище 3-го рівня польської рамки кваліфікацій, незалежно від освіти та статусу зайнятості;    

c) за власною ініціативою декларують бажання вдосконалити, доповнити свої навички, компетенції.      

Дорослий з низьким рівнем базових навичок – це особа віком від 18 років, яка незалежно від освіти та статусу зайнятості володіє базовими навичками (розуміння та створення інформації, математичне мислення, вміння працювати з інформацією, цифрові навички), що відповідають рівню не вище 3-го рівня Польської рамки кваліфікацій (PRK).

Право на участь у проекті матимуть особи незалежно від їхньої ситуації на ринку праці, в рамках цільової групи підтримуватимуться як безробітні, так і працевлаштовані в малих та середніх підприємствах, за умови, що вони подають заявку на участь у проєкті за власною ініціативою. 50%   цільової групи становитимуть особи похилого віку та/або особи з низькою кваліфікацією та/або особи з інвалідністю (особи з інвалідністю становитимуть мінімум 10% цільової групи –4 особи). 30% дорослого населення, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким визначено існування масового прибуття переміщених осіб з України в розумінні статті 5 Директиви 2001/55/ЄС, що призвело до запровадження тимчасового захисту. Згідно з каталогом осіб, котрі підпадають під категорію людей, котрі користуються тимчасовим захистом у Польщі, зазначеним у статті 2 згаданого Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року.

Перевагу до участі в проєкті буде надано::

жінкам

особам з низькою кваліфікацією

людям з обмеженими можливостями

особам похилого віку

повнолітнім особам, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року.

Метою проєкту є підтримка 40 дорослих осіб віком від 18 років, які проживають, працюють або перебувають на території міста Люблін та Люблінського повіту, що відповідають вимогам GD, у розвитку та набутті нових навичок, кваліфікацій та компетенцій, включаючи підвищення професійної кваліфікації, а також базових та наскрізних навичок та їх перевірку через відповідні іспити з базових компетенцій, включаючи цифрові компетенції для цифрових ізольованих груп (реалізується поза системою БУР і ПСФ), що дозволяє реалізувати шляхи підвищення кваліфікації. Мета проєкту буде досягнута до 12.2024.

Заходи, які будуть здійснені в рамках проєкту для досягнення поставленої мети, є наступними:

– Інвентаризація індивідуальних компетенцій, спрямована на вивчення основних навичок та потреб осіб, котрі пройшли відбір для участі в проєкті (включаючи соціальні компетенції, мотиваційні фактори та можливі бар’єри для участі в проєкті) та розробку плану подальшої діяльності,    

-менторська підтримка – метою менторства є запровадження послуги освітнього куратора, який відповідатиме не лише за супровід учасника, а й мотивуватиме до подальшого навчання, здобуття нових кваліфікацій та показуватиме важливість

підвищення компетентності,

-комп’ютерне навчання – спрямоване на те, щоб дати можливість Учасникам Проєкту здобути цифрову кваліфікацію відповідно до стандартів DigComp,

Запланована комплексна підтримка, а також вибір цільової групи сприятимуть досягненню конкретної цілі 4g Сприяння навчанню впродовж життя, зокрема гнучкому підвищенню кваліфікації та перекваліфікації для всіх, включаючи навички

підприємництва та цифрових компетенцій, краще прогнозування змін та попиту на нові навички відповідно до потреб ринку праці, полегшення переходу від однієї професії до іншої та підтримка професійної мобільності.

#FunduszeUE                         #Fundusze Europejskie

Документи на участь у проекті можна подати до офісу проєкту особисто

або надіслати поштою

– з поміткою „@ktywni!”.

КОНТАКТНІ ДАНІ:

Номер телефону: 817474904

Електронна адреса: rekrutacja@omega-lublin.eu

Проектний офіс: ul. Chopina 32/25, 20-023 Lublin

KOMUNIKAT Z DNIA 6 CZERWCA 2024 R. WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO- AKTUALIZACJA

W ramach projektu „@ktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,

 Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych Priorytet X Lepsza edukacja

Informujemy, iż od dnia 6 czerwca 2024 r. zmianie ulega oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.

Pobierz aktualny wzór i zapoznaj się z Informacją na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

Poniżej do pobrania aktualizacja oświadczenia z dn.6.06.2024 do pobrania

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie