fbpx

Projekty w realizacji

Informujemy, że CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK rozpoczął realizację projektu „Droga do rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Droga do rozwoju”
Beneficjent: CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK
Okres realizacji projektu: 1.03.2022-28.02.2023
Wartość dofinansowania z UE: 519 751,73 PLN
BIURO PROJEKTU: CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK, ul. Chopina 32/25, Lublin, mail: biuro@drogadorozwoju.com.pl

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) z niepełnosprawnościami, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych obejmującego stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji a także wsparcie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym i/lub zdrowotnym w okresie od 1.03.2022 do 28.02.2023.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową w ramach projektu stanowią os. wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu woj. w tym w szczególności:

Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) – 50 osób (100% uczestników), które są bierne  zawodowo lub bezrobotne.

Pierwszeństwo w dostępie do projektu mają osoby zamieszkujące tereny wiejskie oraz korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 Oferowane wsparcie:
1. Doradztwo zawodowe połączone ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania.
2. Trening Kompetencji Społecznych i Osobistych- grupowy.
3. Wsparcie psychologiczne indywidualne.
4. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.
5. Coaching kariery.
6. Broking edukacyjny- indywidualny.
7.Pośrednictwo pracy- indywidualne.
8. Wsparcie asystenta/opiekuna osoby niepełnosprawnej
9. Staże zawodowe (3 miesięczne) dla 10 osób.
Oferowane wsparcie towarzyszące:
– stypendium szkoleniowe/stażowe
– ubezpieczenie
– badania lekarskie
– pełne wyżywienie
– zwrot kosztów dojazdu na staże/szkolenia
– atrakcyjne materiały szkoleniowe
– opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej
-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień
Główne rezultaty projektu:
1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 15 osób
2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 30 osób
3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-15 osób

Więcej informacji: http://drogadorozwoju.com.pl/rekrutacja/