Projekty

Informujemy, że CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA MARCIN KUSIAK rozpoczął realizację projektu „Droga do rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne na stronie projektu: „Droga do rozwoju”: www.drogadorozwoju.com.pl

REKRUTACJA DO PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ NA CZASIE”

Projekt „Aktywność na czasie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania: 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bezpłatne kursy na prawo jazdy kategorii C, C+E lub D

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.11.2019-31.10.2020 r. grupy 60 (w tym 5 K i 55 M) osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

zagrożeni zwolnieniem lub 

przewidziani do zwolnienia 

– poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego:
 • Miasto Lublin
 • Gmina Nałęczów
 • Gmina Głusk
 • Gmina Niedrzwica Duża
 • Gmina Jabłonna
 • Gmina Niemce
 • Gmina Jastków
 • Gmina Piaski
 • Gmina Konopnica
 • Gmina Spiczyn
 • Gmina Lubartów
 • Gmina Strzyżewice
 • Gmina Miasto Lubartów
 • Gmina Miejska Świdnik
 • Gmina Mełgiew
 • Gmina Wólka
Kryteria uprawniające do uczestnictwa w projekcie:

• Ukończone 21 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. C, C+E,

• Ukończone 24 lat – dotyczy udziału w kursie na kat. D,

• Posiadanie aktualnego prawa jazdy kat. B, od minimum 2 lat – dotyczy udziału w kursach na kat. C, C+E, D,

• Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy,

• Posiadanie wykształcenia o niskich kwalifikacjach (ISCED 3) – minimum 50% wszystkich uczestników projektu,

• Osoby powyżej 50 roku życia – minimum 10% wszystkich uczestników projektu,

• Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – minimum 5% wszystkich uczestników projektu.

DOKUMENTY DO POBRANIA

STRONA LIDERA PROJEKTU: http://aktywnoscnaczasie.pl/

 Dofinansowanie projektu z UE: 870 813,68 PLN

REKRUTACJA DO PROJEKTU „NOWE OTWARCIE”
W DNIU 12.11.2019
W GODZINACH 9.00-15.00

Projekt „Nowe otwarcie” współfinansowany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Numer naboru: RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp. obejmujące szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Już w sierpniu, zapraszamy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników,

c) imigranci (w tym os. polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) os. pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w m-cu poprzedzającym dzień przystąpienia do proj.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników proj.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu gr. docelowej.

Wartość dotacji na założenie działalności została określona przy uwzględnieniu max. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyznania wsparcia tj. 27 000 zł.  

Wartość wsparcia pomostowego finansowego została określona na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2 100,00 zł/miesiąc.

Projekty realizowane obecnie:

Projekt „Outplacement na Lubelszczyźnie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie 10.2 Programy typu outplacement oraz budżetu Państwa Projekt „Outplacement na Lubelszczyźnie” realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest – Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze, ul. Jasna 6 lok. 17, 20-077 Lublin, zaś Partnerem Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak

        Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r. na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób (60 kobiet oraz 40 mężczyzn) z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 roku życia; minimum 20% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami; minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z terenów wiejskich. Strona projektu: http://outplacement.info.pl/

Projekt : „ Nowe kwalifikacje- mój nowy zawód” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego     
na lata 2014-2020

Bezpłatne kursy zawodowe z egzaminem
spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, krawiec, blacharz, dekarz, kurs gastronomiczno-hotelarski i inne oraz staże w firmach

Zapewniamy : stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe ,wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń.

Zapraszamy :

-osoby, które są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika (osoby na wypowiedzeniu lub takie, z którymi pracodawca nie zamierza przedłużyć umowy o pracę)

-pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania przynajmniej jednego stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

-osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy) zamieszkujące na terenie gmin : Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża , Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy
Osoby Niepełnosprawne (Zapytaj o dostępność),
Osoby, które ukończyły 50.r.ż oraz te z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym!

            
Biuro Projektu : Regionalna Izba Gospodarcza
ul. Dolna 3 Maja 8/9, Lublin
Tel. : 81 532 12 45 lub 81 532 16 88                

efs