Aktualności

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu “Nowe otwarcie” (9.3)

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów do projektu „Nowe otwarcie”.

UWAGA:

W przypadku rezygnacji osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego, lub innych okoliczności, do dalszego udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn oraz limitu osób pracujących zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

“Outplacement na Lubelszczyźnie”
 
Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie 10.2 Programy typu outplacement oraz budżetu Państwa.
 
Projekt “Outplacement na Lubelszczyźnie” realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest – Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze, ul. Jasna 6 lok. 17, 20-077 Lublin, zaś Partnerem Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak  
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r. na terenie województwa lubelskiego.
 
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób (60 kobiet oraz 40 mężczyzn) z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 roku życia; minimum 20% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami; minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z terenów wiejskich.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do kontaktu z Biurem CKK Omega

tel.: 81 74 74 904