Projekty

 

efs

Zapraszamy na strony internetowe naszych projektów:

Projekt „Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy” nr: RPLU.09.03.00-06-0118/16 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Realizatorzy projektu:
Lider: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie
Partner: Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak
Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 28.02.2019 r.
Cel główny projektu:
Zwiększenie liczby o 51 nowych i trwałych miejsc pracy w województwie lubelskim oraz wzrost przedsiębiorczości o 42 nowopowstałe przedsiębiorstwa poprzez aktywizację 50 osób niezatrudnionych z województwa lubelskiego.
 
Wartość projektu: 1 974 629,47 zł
 
Wkład EFRR: 1 678 435,04 zł.
 
Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
– szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej – maksymalnie 40 h / 1 grupę (1 grupa – średnio 12/13 osób)
– doradztwo grupowe – 3 h / 1 grupę (1 grupa – średnio 12/13 osób)
– doradztwo indywidualne – 8 h zegarowych / 1 osobę
– jednorazowa  dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie: 23 398,68 zł
– wsparcie pomostowe finansowe – wsparcie wypłacane przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej w kwocie: 1 200,00 zł (przez okres pierwszych 6 miesięcy) i 740,00 zł (przez okres kolejnych 6 miesięcy)
– wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze – indywidualne konsultacje specjalistyczne – 12 h zegarowych/ 1 osobę (po 3 h dziennie).
Uczestnikom projektu przysługuje:
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, doradztwo grupowe, doradztwo indywidualne i doradztwo indywidualne w ramach wsparcia pomostowego
– poczęstunek w trakcie szkolenia i doradztwa grupowego
– ciepły posiłek w trakcie szkolenia.
Strona projektu:

Projekt „Twój biznes! Twój sukces!” realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0084/16

Chcemy przygotować 100 bezrobotnych do prowadzenia własnej firmy poprzez szkolenia i doradztwo. Dla najlepszych 82 biznesplanów udzielimy dotacji i wsparcia pomostowego.

 

Kogo zapraszamy?

 • Osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego,
 • zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (tj. ukończone: Szkoła Podstawowa lub niżej, Gimnazjum, Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające lub Zasadnicza szkoła zawodowa)
 • zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności Osoby Niepełnosprawne, Kobiety i Osoby, które ukończyły 50.r.ż!

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

Osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby, które biorą lub brały udział w innym projekcie z Działania 9.3. Rozwój Przedsiębiorczości

Preferowane będą osoby znajdujące się w trudniej sytuacji na rynku pracy tj:

 1. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 2. kobiety,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne (ponad 12 –cy),
 5. osoby z obszarów wiejskich, czyli zamieszkujące gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich
 6. osoby z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu – siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej, ul. Dolna 3 Maja 8/9, Lublin, mail: info@rig.lublin.pl, tel./fax. 81 532 12 45 lub 81 532 16 88 wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.

Wykaz wymaganych dokumentów na etapie rekrutacji

 1. wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy
 2. aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych
 3. aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego
 4. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli dotyczy)

Kandydat powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami dot. udziału w projekcie.

Udział w projekcie

Uczestnikom zapewniamy:

 • szkolenie z podstaw przedsiębiorczości (40 godzin, czyli 5 dni po 8 godzin),
 • doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu (14 godzin)
 • udzielenie 82 dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnej 23.398,68 zł brutto
 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1850 zł brutto/m-cznie wypłacane przez okres 12 miesięcy 82 uczestnikom
 • doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 m-cy dla 82 uczestników (14 godzin).
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi /dziećmi za czas szkoleń (20% uczestników)
 • materiały szkoleniowe, przerwa kawowa i ciepły posiłek

Strona projektu:

Informacje pod numerem: 81 532 12 45 lub 81 532 16 88

Projekt „Sprawni na rynku pracy” realizowany przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób (20K i 20M)
z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnychokresie 1.09.2017 do 31.08.2018.
Wartość projektu wynosi 476 650,00 zł, a kwota dofinansowania to
452 817,50 zł.
Kluczowe rezultaty:
 • 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym będzie miało status osób poszukujących pracy po opuszczeniu      programu.
 • 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
·osoby z niepełnosprawnością – 40 osób w tym 20 kobiet
·bierne zawodowo lub bezrobotne (tylko III profil)
·korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa-50% uczestników
·zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (w szczególności gminy o najwyższym wskaźniku ubóstwa)

Oferowane wsparcie:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu      Działania
 • wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
 • szkolenia zawodowe dobierane indywidualnie
 • szkolenia z zakresu prawa i pierwszej pomocy
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • 3 miesięczne staże zawodowe
Ponadto zapewniamy:
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe i podręczniki
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji      zawodowych
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże)
 • wyżywienie podczas szkoleń

Strona projektu:http://sprawninarynkupracy.pl/

Projekt „ZWALCZ STRES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3: Programy polityki zdrowotnej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest: wzmocniony potencjał w zakresie radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami u 1000 osób (600k, 400M) zamieszkujących Województwo Lubelskie zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz w wieku aktywności zawodowej, tj. powyżej 15 roku życia, osiągnięty do 31 stycznia 2020r.
Dzięki projektowi zostanie też zwiększony poziom wiedzy na temat stresu i jego konsekwencji dla zdrowia u co najmniej 1000 osób oraz zwiększenie świadomości na temat wpływu stresu na organizm, sposobów zapobiegania i radzenia sobie ze stresem.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL Zwiększenie liczby realizowanych programów zdrowotnych w zakresie chorób negatywnie wpływających na rynek pracy. Cel ten przewiduje podejmowanie działań dotyczących realizacji programów zdrowotnych w zakresie przeciwdziałania schorzeniom istotnie wpływającym na dezaktywizację zawodową. W ramach interwencji przewidziane do realizacji są działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Zaplanowane działania powinny przyczynić się do wzmocnienia profilaktyki zdrowotnej, co bezpośrednio wpłynie także na wydłużenie aktywności zawodowej odbiorców wsparcia.
Działania te zniwelują zagrożenie jakie niesie dla zdrowia i aktywności zawodowej problem chorób odstresowych i zaburzeń somatoformicznych. Projekt przyczyni się zatem do przeciwdziałania dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych.

Strona projektu: http://zwalczstres.com

Dokumenty do pobrania

Projekt  „Outplacement na Lubelszczyźnie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie 10.2 Programy typu outplacement oraz budżetu Państwa

Projekt „Outplacement na Lubelszczyźnie” realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest – Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze, ul. Jasna 6 lok. 17, 20-077 Lublin, zaś Partnerem Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak  
Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r. na terenie województwa lubelskiego.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób (60 kobiet oraz 40 mężczyzn) z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 roku życia; minimum 20% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami; minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z terenów wiejskich.