Projekty

 

efs

Zapraszamy na strony internetowe naszych projektów:

Projekt „Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy” nr: RPLU.09.03.00-06-0118/16 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Realizatorzy projektu:
Lider: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie
Partner: Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak
Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 28.02.2019 r.
Cel główny projektu:
Zwiększenie liczby o 51 nowych i trwałych miejsc pracy w województwie lubelskim oraz wzrost przedsiębiorczości o 42 nowopowstałe przedsiębiorstwa poprzez aktywizację 50 osób niezatrudnionych z województwa lubelskiego.
 
Wartość projektu: 1 974 629,47 zł
 
Wkład EFRR: 1 678 435,04 zł.
 
Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
– szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej – maksymalnie 40 h / 1 grupę (1 grupa – średnio 12/13 osób)
– doradztwo grupowe – 3 h / 1 grupę (1 grupa – średnio 12/13 osób)
– doradztwo indywidualne – 8 h zegarowych / 1 osobę
– jednorazowa  dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie: 23 398,68 zł
– wsparcie pomostowe finansowe – wsparcie wypłacane przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej w kwocie: 1 200,00 zł (przez okres pierwszych 6 miesięcy) i 740,00 zł (przez okres kolejnych 6 miesięcy)
– wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze – indywidualne konsultacje specjalistyczne – 12 h zegarowych/ 1 osobę (po 3 h dziennie).
Uczestnikom projektu przysługuje:
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, doradztwo grupowe, doradztwo indywidualne i doradztwo indywidualne w ramach wsparcia pomostowego
– poczęstunek w trakcie szkolenia i doradztwa grupowego
– ciepły posiłek w trakcie szkolenia.
Strona projektu:

Projekt „Twój biznes! Twój sukces!” realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0084/16

Chcemy przygotować 100 bezrobotnych do prowadzenia własnej firmy poprzez szkolenia i doradztwo. Dla najlepszych 82 biznesplanów udzielimy dotacji i wsparcia pomostowego.

 

Kogo zapraszamy?

 • Osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego,
 • zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (tj. ukończone: Szkoła Podstawowa lub niżej, Gimnazjum, Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające lub Zasadnicza szkoła zawodowa)
 • zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności Osoby Niepełnosprawne, Kobiety i Osoby, które ukończyły 50.r.ż!

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

Osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby, które biorą lub brały udział w innym projekcie z Działania 9.3. Rozwój Przedsiębiorczości

Preferowane będą osoby znajdujące się w trudniej sytuacji na rynku pracy tj:

 1. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 2. kobiety,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne (ponad 12 –cy),
 5. osoby z obszarów wiejskich, czyli zamieszkujące gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich
 6. osoby z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu – siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej, ul. Dolna 3 Maja 8/9, Lublin, mail: info@rig.lublin.pl, tel./fax. 81 532 12 45 lub 81 532 16 88 wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.

Wykaz wymaganych dokumentów na etapie rekrutacji

 1. wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy
 2. aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych
 3. aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego
 4. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli dotyczy)

Kandydat powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami dot. udziału w projekcie.

Udział w projekcie

Uczestnikom zapewniamy:

 • szkolenie z podstaw przedsiębiorczości (40 godzin, czyli 5 dni po 8 godzin),
 • doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu (14 godzin)
 • udzielenie 82 dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnej 23.398,68 zł brutto
 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1850 zł brutto/m-cznie wypłacane przez okres 12 miesięcy 82 uczestnikom
 • doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 m-cy dla 82 uczestników (14 godzin).
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi /dziećmi za czas szkoleń (20% uczestników)
 • materiały szkoleniowe, przerwa kawowa i ciepły posiłek

Strona projektu:

Informacje pod numerem: 81 532 12 45 lub 81 532 16 88

Projekt „Sprawni na rynku pracy” realizowany przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 
Celem projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób (20K i 20M)
z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych  okresie 1.09.2017 do 31.08.2018.
 
Wartość projektu wynosi 476 650,00 zł, a kwota dofinansowania to
452 817,50 zł.
 
Kluczowe rezultaty:
 • 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym będzie miało status osób poszukujących pracy po opuszczeniu      programu.
 • 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy:
·         osoby z niepełnosprawnością – 40 osób w tym 20 kobiet
·         bierne zawodowo lub bezrobotne (tylko III profil)
·         korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa-50% uczestników
·         zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (w szczególności gminy o najwyższym wskaźniku ubóstwa)

 


 

Oferowane wsparcie:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu      Działania
 • wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
 • szkolenia zawodowe dobierane indywidualnie
 • szkolenia z zakresu prawa i pierwszej pomocy
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • 3 miesięczne staże zawodowe
       
       
Ponadto zapewniamy:
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe i podręczniki
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji      zawodowych
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże)
 • wyżywienie podczas szkoleń

Strona projektu:http://sprawninarynkupracy.pl/