Projekty

Już niebawem:

Projekt „Nowe otwarcie” współfinansowany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Numer naboru: RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/18

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gosp. obejmujące szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Już w sierpniu, zapraszamy zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a) Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu uczestników,

c) imigranci (w tym os. polskiego pochodzenia),

d) reemigranci,

e) os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

f) os. pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w m-cu poprzedzającym dzień przystąpienia do proj.

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników proj.

W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu gr. docelowej.

Wartość dotacji na założenie działalności została określona przy uwzględnieniu max. 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu przyznania wsparcia tj. 27 700 zł.  

Wartość wsparcia pomostowego finansowego została określona na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2 100,00 zł/miesiąc.

Projekty realizowane obecnie:

Projekt „Outplacement na Lubelszczyźnie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie 10.2 Programy typu outplacement oraz budżetu Państwa Projekt „Outplacement na Lubelszczyźnie” realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest – Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze, ul. Jasna 6 lok. 17, 20-077 Lublin, zaś Partnerem Centrum Kształcenia Kadr OMEGA Marcin Kusiak

        Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r. na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób (60 kobiet oraz 40 mężczyzn) z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 roku życia; minimum 20% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami; minimum 40% uczestników w projekcie, będą stanowiły osoby z terenów wiejskich. Strona projektu: http://outplacement.info.pl/

Projekt : „ Nowe kwalifikacje- mój nowy zawód” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego     
na lata 2014-2020

Bezpłatne kursy zawodowe z egzaminem
spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, krawiec, blacharz, dekarz, kurs gastronomiczno-hotelarski i inne oraz staże w firmach

Zapewniamy : stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe ,wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń.

Zapraszamy :

-osoby, które są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika (osoby na wypowiedzeniu lub takie, z którymi pracodawca nie zamierza przedłużyć umowy o pracę)

-pracowników zatrudnionych u pracodawcy, który w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania przynajmniej jednego stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

-osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy) zamieszkujące na terenie gmin : Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża , Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy
Osoby Niepełnosprawne (Zapytaj o dostępność),
Osoby, które ukończyły 50.r.ż oraz te z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym!

            
Biuro Projektu : Regionalna Izba Gospodarcza
ul. Dolna 3 Maja 8/9, Lublin
Tel. : 81 532 12 45 lub 81 532 16 88                

efs

 

Projekty zrealizowane:

Projekt „Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy” nr: RPLU.09.03.00-06-0118/16 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 
Realizatorzy projektu:
Lider: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie
Partner: Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak
 
Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 28.02.2019 r.
 
Cel główny projektu:
Zwiększenie liczby o 51 nowych i trwałych miejsc pracy w województwie lubelskim oraz wzrost przedsiębiorczości o 42 nowopowstałe przedsiębiorstwa poprzez aktywizację 50 osób niezatrudnionych z województwa lubelskiego.
 
Wartość projektu: 1 974 629,47 zł
 
Wkład EFRR: 1 678 435,04 zł.
 
Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:
– szkolenie z zakresu zakładania działalności gospodarczej – maksymalnie 40 h / 1 grupę (1 grupa – średnio 12/13 osób)
– doradztwo grupowe – 3 h / 1 grupę (1 grupa – średnio 12/13 osób)
– doradztwo indywidualne – 8 h zegarowych / 1 osobę
– jednorazowa  dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej kwocie: 23 398,68 zł
– wsparcie pomostowe finansowe – wsparcie wypłacane przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej w kwocie: 1 200,00 zł (przez okres pierwszych 6 miesięcy) i 740,00 zł (przez okres kolejnych 6 miesięcy)
– wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze – indywidualne konsultacje specjalistyczne – 12 h zegarowych/ 1 osobę (po 3 h dziennie).
 
Uczestnikom projektu przysługuje:
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, doradztwo grupowe, doradztwo indywidualne i doradztwo indywidualne w ramach wsparcia pomostowego
– poczęstunek w trakcie szkolenia i doradztwa grupowego
– ciepły posiłek w trakcie szkolenia.
 
Strona projektu:
 

Projekt „Twój biznes! Twój sukces!” realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0084/16

Chcemy przygotować 100 bezrobotnych do prowadzenia własnej firmy poprzez szkolenia i doradztwo. Dla najlepszych 82 biznesplanów udzielimy dotacji i wsparcia pomostowego.

Kogo zapraszamy?

 • Osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego,
 • zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (tj. ukończone: Szkoła Podstawowa lub niżej, Gimnazjum, Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające lub Zasadnicza szkoła zawodowa)
 • zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności Osoby Niepełnosprawne, Kobiety i Osoby, które ukończyły 50.r.ż!

W projekcie nie mogą wziąć udziału:

Osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby, które biorą lub brały udział w innym projekcie z Działania 9.3. Rozwój Przedsiębiorczości

Preferowane będą osoby znajdujące się w trudniej sytuacji na rynku pracy tj:

 1. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 2. kobiety,
 3. osoby z niepełnosprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne (ponad 12 –cy),
 5. osoby z obszarów wiejskich, czyli zamieszkujące gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich
 6. osoby z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu – siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej, ul. Dolna 3 Maja 8/9, Lublin, mail: info@rig.lublin.pl, tel./fax. 81 532 12 45 lub 81 532 16 88 wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.

Wykaz wymaganych dokumentów na etapie rekrutacji

 1. wypełniony i podpisany czytelnie formularz zgłoszeniowy
 2. aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych
 3. aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego
 4. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli dotyczy)

Kandydat powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami dot. udziału w projekcie.

Udział w projekcie

Uczestnikom zapewniamy:

 • szkolenie z podstaw przedsiębiorczości (40 godzin, czyli 5 dni po 8 godzin),
 • doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu (14 godzin)
 • udzielenie 82 dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie maksymalnej 23.398,68 zł brutto
 • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1850 zł brutto/m-cznie wypłacane przez okres 12 miesięcy 82 uczestnikom
 • doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 m-cy dla 82 uczestników (14 godzin).
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi /dziećmi za czas szkoleń (20% uczestników)
 • materiały szkoleniowe, przerwa kawowa i ciepły posiłek

Strona projektu:
http://dotacje.rig.lublin.pl/

Informacje pod numerem: 81 532 12 45 lub 81 532 16 88

 

Projekt „Sprawni na rynku pracy” realizowany przez CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR OMEGA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 
Celem projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób (20K i 20M)
z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. lubelskie poprzez realizację kompleksowego Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnychokresie 1.09.2017 do 31.08.2018.
 
Wartość projektu wynosi 476 650,00 zł, a kwota dofinansowania to
452 817,50 zł.
 
Kluczowe rezultaty:
 • 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu.
 • 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym będzie miało status osób poszukujących pracy po opuszczeniu      programu.
 • 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      społecznym podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
 
·osoby z niepełnosprawnością – 40 osób w tym 20 kobiet
 
·bierne zawodowo lub bezrobotne (tylko III profil)
 
·korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa-50% uczestników
 
·zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego (w szczególności gminy o najwyższym wskaźniku ubóstwa)
 

 

Oferowane wsparcie:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu      Działania
 • wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej
 • szkolenia zawodowe dobierane indywidualnie
 • szkolenia z zakresu prawa i pierwszej pomocy
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • 3 miesięczne staże zawodowe
Ponadto zapewniamy:
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe i podręczniki
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji      zawodowych
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże)
 • wyżywienie podczas szkoleń

Strona projektu:http://sprawninarynkupracy.pl/