Aktualności

Projekt realizowany od 01.09.2017-30.09.2018r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Skuteczna aktywizacja”. Jako podwykonawcy szkoleń i działań wspierających zapraszamy do udziału w projekcie.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. lubelskie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:  

·       45 Kobiet i 45 mężczyzn to osoby bierne zawodowo

·       5 Kobiet i 5 Mężczyzn to osoby długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 

1.     Indywidualnego Planu Działania i Poradnictwa zawodowego,

2.     Szkoleń zawodowych, takich jak:

o   Spawacz metodą MAG

o   Opiekun osób starszych

3.     Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty (IPD)

4.     Pośrednictwa pracy

 

Gwarantujemy:

·       jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości  od 1022.40 zł brutto do 1192,80 zł brutto w zależności od typu szkolenia zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 280,00 zł

·       stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1850,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu

·       ubezpieczenie NNW

·       wyżywienie w czasie trwania szkolenia

 

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędzie pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

·        orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

·        zaświadczenia z urzędu pracy – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

 

 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku pracy 100 osób młodych, w tym 90 biernych zawodowo i 10 długotrwale bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 15 -29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

 

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

·       co najmniej 50%, dla osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu

·       co najmniej 43%, dla osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotne

·       co najmniej 17%, dla osób niepełnosprawnych

·       co najmniej 48%. dla osób o niskich kwalifikacjach

·       co najmniej 35%, dla osób długotrwale bezrobotnych

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Prosimy o przesyłanie formularzy na adres: biuro@omega-lublin.eu lub zapraszamy na ul. B.Prusa 8 w Lublinie. Nasi pracownicy pomogą w wypełnieniu formularza rekrutacyjnego i odpowiedzą na pytania dotyczące projektu.

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do kontaktu z Biurem CKK Omega

tel.: 81 74 74 904